Lìon nam beachdan mollaichte airson ceangal a dhèanamh eadar saidheans agus cuspair na Lochlannaich

Tha an lìon seo ag obair mar inneal gus taic a thoirt do phlanadh airson topaig agus fighe a-steach nan ceanglaichean tar-churraicealach. Tha gach topaig air a roinneadh gu trì raointean a thaobh aois gus dèiligeadh le comasan eadar-dhealaichte.

This resource is also available in English

Additional topics, including the Stone Age, ancient Greece and more, are also available in English.

Ma tha feum agad air ceangal airson roinn sònraichte saidheans airson cuspair, faodaidh lìontan nam beachdan saidheans a bhith air an cleachdadh gus ceanglaichean iomchaidh is ceart a thaobh saidheans a sholarachadh. Air an taobh eile, ma tha barrachd sùbailteachd agad air mar a tha an saidheans air am fighe a-steach, solaraichidh lìontan nam beachdan saidheans sreath de ceanglaichean bìth-eòlas, ceimigeachd agus fiosaig a dh’fhaodadh tu a chleachdadh a rèir dè tha as iomchaidh sa cho-theacsa.

Ri fhaotainn cuideachd ann an Gàidhlig.